Cleaning the City Header
City Lion Logo

פרויקט ״בירושלים אין כניסה לרכב מזהם״, בהובלת המשרד להגנת הסביבה ועיריית ירושלים, נועד לצמצם את זיהום האוויר מכלי רכב ישנים ומזהמים ולשפר את איכות האוויר בעיר ירושלים. הפרויקט הינו חלק מהתוכנית לצמצום זיהום האוויר מתחבורה בעיר ירושלים. לצורך כך, נחקק חוק עזר עירוני האוסר על תנועה של כלי רכב מזהמים בכל רחבי העיר ירושלים החל מ- 1 בספטמבר 2020, אלא אם יותקן ברכב מסנן להפחתת זיהום האוויר.

המשרד להגנת הסביבה מעניק לכם

סבסוד לזמן מוגבל

לפרטים ראו לשונית "מוסכים שבהם ניתן סבסוד"

(אפשר להתקין גם ללא סבסוד במוסכים מורשים ברחבי הארץ)

אוהבים את
ירושלים

עם אוויר נקי

Green Strip